Väliseesti kultuuriseltside toetamine

Konkursi aeg 25.02.2019 00:00 - 26.03.2019 00:00
Taotlusvoor
Korraldaja: Rakenduskeskus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

1) kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades;

2) Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega;

3) eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;

4) kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;

väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel;

nii väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;

teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

1) tema põhikirjajärgne või asukohariigi vastava registri järgne tegevusala on eesti keele ja kultuuri säilitamine;

2) tal ei ole maksu- või maksevõlga asukohariigi ees või see on ajatatud;

3) ta ei ole asukohariigi õiguse kohaselt pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel;

4) juhul kui toetuse andja on teinud talle varasemalt toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;

5) tal ei ole aruande esitamise võlga ja muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Taotluste esitamise tähtaeg on 26.03.2019 kell 23:59 (Eesti aja järgi).

Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse e-kirjana aadressile taotlus@integratsioon.ee. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada e-kirjana aadressile taotlus@integratsioon.ee (hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks) ning saata originaalallkirjaga paberil taotlusvorm posti teel. Postiga saadetud originaalallkirjaga paberil taotlusvorm peab laekuma sihtasutusse hiljemalt kümne päeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajale järgnevast kalendripäevast.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 4000 eurot taotluse kohta.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooruga toetatakse „Rahvuskaaslaste programmi 2014–2020“ aastate 2018–2020 rakendusplaani eesmärkide elluviimist.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 08.02.2019 määrus nr 4 “Väliseesti kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud Riigi Teatajas . Määruse seletuskiri on kättesaadav

.

Taotlusvooru kohta esitatud küsimused, millest kõikidele taotlejatele võib olla abi, avaldatakse jooksvalt käesoleval lehel rubriigis „Küsimused-vastused“.

Taotlusvooru kohta on võimalik saada konsultatisooni Skype vahendusel:

07.03.2019 kell 15-16.30 (Eesti aja järgi);

13.03.2019 kell 10-11.30 (Eesti aja järgi).

Oma osalusest palun eelnevalt teada anda e-posti aadressil kristina.pirgop@integratsioon.ee

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Kristina Pirgop

Partnerlussuhete valdkonnajuht

+372 659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee