Eesti keele kursused

Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele õppe võimalust A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel. Keeleõppevõimalusi on mitmeid, neist kõige traditsioonilisemad on keelekursused.

Eesti keele kursus arendab kõiki osaoskusi (kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine). Kursus tuleb üles ehitada Euroopa keeleõppe raamdokumendi skaala tabelite vastavatele tasemete kirjeldustele, mis on kohane keeleõppes osalejate jaoks A1, A2, B1 ja B2 ja C1 keeletasemel. Kursus peab arendama nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust. Osaleja omandab kursuse käigus lisaks üldkeelele (suhtluskeel ning töö- ja ametialaga seotud teemad, ka tavaelus toimimiseks vajaliku erialase sõnavara (nt tööalane keeleoskus või teenindusega seotud valdkondades). Sõltuvalt keeleoskuse tasemest, oskab koolituse läbinu suhelda eesti keele alg-, kesk- või kõrgtasemel (sõltuvalt keeletasemest).

Keelekursustele registreerumine toimub kaks korda aastas - jaanuaris ja augustis. Registreerumiseks tuleb täita registreerimisvorm ja läbida keeletaseme test.

Aastate jooksul on sihtasutuse kaudu pakutavad eesti keele õppe võimalused kasvanud. Eesti keele õpet rahastab Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium ning perioodil 2014 - 2020 rahastab ESF projekt „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.