Väliseesti noorte laager 2017
Prindi lehekülg

Armsad eestluse hoidjad välismaal!

 

Mul on hea meel Teile teatada, et ka sellel aastal korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (www.meis.ee, edaspidi MISA) eesti keele ja kultuuri laagreid välismaal elavatele eesti päritolu noortele. Selliseid laagreid korraldab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed juba alates 2000. aastast.

 

Laager võimaldab keelepraktikat keelekeskkonnas ja suhtlemist Eesti eakaaslastega. Eesti keele ja meele laagrites kinnistatakse sidet Eestiga. Ühtlasi võimaldab laager Eestiga tutvuda neil, kes soovivad Eestisse õppima tulla või oma tulevikku Eestiga siduda.

 

Eesti keele laagreid korraldatakse eesti päritolu noortele riikliku programmi „Rahvuskaaslaste programm 2014-2020“ raames. Programm on mõeldud väljaspool Eesti Vabariiki elavate eestlaste toetamiseks ja koostöö edendamiseks.

 

Laagri läbiviimist toetavad  Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikantselei.

 

2017. aasta suvel toimub kolm laagrivahetust noortele vanuses 13 kuni 18 aastat:

 1. I vahetus toimub 27. juunist -07. juulini  2017 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
 2. II vahetus toimub 18. juulist -28. juulini 2017 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
 3. III vahetus toimub 01. augustist -11. augustini  2017 noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.

Laagrivahetused viiakse 2017.a läbi Eestimaa looduskaunis kohas Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal  http://veneverepuhkekyla.eu/ 

 

Valitud laagrivahetus:

 • tagab eestikeelse suhtluskeskkonna;
 • on hubane ja lapsesõbralik, vajalike ruumidega ühistegevuseks, sportimiseks, toitlustamiseks ja majutamiseks;
 • vastab laagritele kehtestatud seadusandlikele nõuetele, sh nõuded hügieeni-, toitlustus- ja majutustingimustele, tuleohutusele, arstiabile, vetelpäästele, personalile jm;
 • tagab noorte majutuse ja toitlustamise kolm korda päevas (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök);
 • tagab noortele sidepidamise võimaluse oma vanemate või hooldajatega.

 

On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsioon õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

 

Laagrisse registreerimine kestab kuni 4. aprillini 2017

 

Kui soovite, et Teie laps tuleks Eestisse laagrisse, ootame Teilt informatsiooni potentsiaalsete laagrisse tulijate kohta.

Noorte laagrisse pääsemise tingimused:

Pakume sel aastal  võimalust kandideerida 2 (kahes) erinevas kategoorias:

1) noored, kelle vanemad katavad edasi-tagasi sõidukulud ja

2) noored, kelle sõidukulud MISA katab osaliselt või täies mahus.

 

 

Mõlemasse kategooriasse valitakse 30 noort.

Juhul, kui ei täitu 1. valik, täidab MISA kohad 2. valikusse kandideerinud inimestega.

Soovime sellega pakkuda rohkem laagrikohti noortele ja anda võimaluse suuremaks osalemiseks varasemalt juba mitmeid kordi laagris olnud noortele.

 

Meile esitatud taotluste hulgast teeme valiku lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast,  väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust.

 

JUHISED TAOTLEMISEKS:

Eesti keele laagris osalemise soovist teatamiseks tuleb MISA kodulehel:

 1. täita registreerimisankeet
 2. kirjutada lühike motivatsioonikiri (ankeedi koosseisus).

Registreerimisankeedi leiab MISA koduleheküljel  http://www.meis.ee/keelelaagrisse-reg

 Ankeet sisaldab järgmisi andmeid:Laagris osaleja ees- ja perekonnanimi (reisidokumendi järgses kirjapildis)

 • Sünniaeg
 • Sugu
 • Elukoht (riik, linn, küla)
 • Lapsevanema/noore esindaja nimi ja sünniaeg
 • E-post:
 1. Lapsevanema/noore esindaja e-post
 2. Laagris osaleja lapse/noore e-post
 • Kontakttelefon (sh riigi kood)
 1. Lapsevanema/noore esindaja telefon
 2. Laagris osaleja lapse/noore  telefon
 • Informatsioon selle kohta, kes sugulastest on Eesti päritolu (isa, ema, vanaisa, vanaema. Nimeliselt ei ole vaja välja tuua.)
 • Viisavajadus
 • Pileti ostmise/hüvitamise vajadus (valida) ning soovitav sõiduvahend (lennuk, rong, laev) ? ja sõidu alustamise lähtekoht sihtpunkti (Tallinna jõudmiseks) .
 1. edasi-tagasi pilet
 2. üheotsa pilet Eestisse
 3. üheotsa pilet Eestist sihtriiki
 4. kannab/maksab reisikulud ise
 • Laagrivahetuse valik:
 • I vahetus 27. 06 – 7.07
 • II vahetus 18. – 28.07
 • III vahetus 1. – 11.08
 • Informatsioon selle kohta, millal noor tuleb Eestisse
 1. ainult laagri ajaks (märkida soovitud I, II või III vahetus) või
 2. pikemaks ajaks/perioodiks (märkida Eestis viibimise orienteeruv periood)

Piletite  hüvitamise korral soovitud väljasõidu aeg?

 • Mitmendat korda osaleb noor keelelaagris
 • Mis aastast elab noor püsivalt väljaspool Eestit
 • Noore terviseseisundi iseärasused (kroonilised haigused, allergiad, ravimid, arsti ettekirjutused jms)
 • Noore ja tema esindaja hinnang noore eesti keele oskusele (vabas vormis)
 • Noorega seotud muu oluline info (erivajadused, toitumispiirangud, psüühilise seisundi iseärasused jms)
 • Muu info.

 

Ankeedi koosseisus on laagris osalejal vaja kirjutada lühike (kuni 15-20 lauset) motivatsioonikiri teemal “Miks ma tahan tulla Eestisse keelelaagrisse?” Motivatsioonikirja kirjutab noor ise, soovitavalt eesti keeles. Kui noor ei oska eesti keelt piisavalt, võib motivatsioonikirja kirjutada vene või inglise keeles.

 

MISA teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel hiljemalt 13. aprilliks 2017 ning seejärel saadab lapsevanemale lepingu, mida Sihtasutus ootab allkirjastatult tagasi.

 

NB! Ainult allkirjastatud leping garanteerib valituks osutunud noorele koha noortelaagris. Lepingud laagrisse tuleku kohta peavad olema allkirjastatud lapsevanemate poolt ja esitatud MISAsse hiljemalt 01.06.2017.

 

Laagrikoha vabanemisel/mittetäitumisel antakse laagrikoht järgmisele noorele.

KULUD JA KOHUSTUSED

 • Laagris osalemine on noorele tasuta.
 • MISA sõlmib lapsevanemaga noore laagrisse saatmiseks lepingu/kokkuleppe, milles sõnastatakse ära olulisemad vastutused ja kohustused nii MISA kui noore/tema esindaja poolt.
 • Laagrisse tuleval noorel peab olema Eestis kehtiv tervisekindlustus. Väljaspoolt Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonda saabujatel (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) tulijatel peab olema Schengeni riikides kehtiv tervisekindlustus.

NB! Tervisekindlustuse kulud kannavad noorte vanemad.

 • Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega.
 • NB! Sõidupiletid laagrisse tulevatele noortele ostame/hüvitame võimaluste piires. Piletid ostame juhul, kui noored saabuvad Eestisse laagrivahetuse  alguseks ning laagrivahetuse lõpus lahkuvad Eestist. Juhul, kui  noor soovib enne või pärast laagrivahetust viibida pikemat aega Eestis elavate sugulaste juures, siis tuleb valmis olla selleks, et talle ostetakse ühe suuna sõidupilet laagrivahetuse esimeseks või viimaseks kuupäevaks.

 

Täiendav teave:

Kontaktisik Marina Fanfora, telefon +372 659 9068, e-aadress marina.fanfora@meis.ee .


Taustainfo toimunud eesti keele laagrite kohta


Integratsiooni Sihtasutus on eesti keele- ja kultuurilaagreid välismaal elavatele eesti noortele korraldanud juba 15 aastat. Aastatel 2000-2003 ja 2005-2007 toimusid eesti keelt ja kultuuri tutvustavad laagrid SRÜ riikides ning Lätis ja Leedus elavatele eesti päritolu lastele ja noortele. Alates 2008. aastast on laagreid korraldatud kõigile Eesti päritolu noortele, olenemata nende elukohariigist.

Aastate jooksul on laagreid külastanud noored Venemaalt, USA-st, Soomest, Taanist, Rootsist, Lätist, Hispaanist, Šotimaalt, Iirimaalt, Leedust, Itaaliast, Saksamaalt, Ungarist, Inglismaalt, Austriast, Kanadast, Valgevenest, Portugalist, Mehhikost, Egiptusest, Šveitsist, Belgiast, Ukrainast, Norrast, Kasahstanist jm.

Laagris mängivad olulist rolli Eestis elavad tugiõpilased. Tugiõpilaste eesmärk on aidata külalistel harjutada eesti keelt läbi igapäevase praktilise suhtluse ja tegevuste. Samuti pakkuda seltsi ja tuge ning teadmisi Eesti kohta.

Iga laagrivahetus kestab tavaliselt 10-11 päeva. Antud perioodi jooksul pakub laagrikorraldaja mitmekesist ja noori kaasavat programmi, mis võimaldab noortel tutvuda Eesti kultuuri ja traditsioonidega ning õppida eesti keelt nii keeletundides kui erinevate koostöötegevuste kaudu koos kohalike tugiõpilastest noortega. Keele õppimine toimub peamiselt läbi huvitegevuste, kas kunstiringis, lõkkeõhtutel, süstamatkal, koos teatrit tehes ja musitseerides, läbi rühmatöö või suhtlemis- ja rollimängude kaudu jne.

Peame laagrite korraldamist oluliseks, sest mitmetes riikides on Eesti kogukonnad väikesed, ei ole piisavalt võimalusi eesti keelt õppida. Paljudele lastele on selline laager peaaegu ainus võimalus eesti keele kasutamiseks. Laager on oluline ka Eestis elavatele noortele mõistmaks, kui vähe eestlasi on maailmas ning kuivõrd oluline on oma keelt ja kultuuri hoida ning edasi kanda.

Meie jaoks on oluline toetada noori oma identiteeti ja päritolu mõistmisel ning õpetada neid seda hindama. Oma päritolu tundmine aitab noortel end paremini identifitseerida, aga ka teistest kultuuridest inimestega paremini arvestada ja neilt õppida.

Eesti päritolu noorte keele- ja kultuurilaagreid rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium Rahvuskaaslaste programmi 2014–2020 kaudu. 

 

Parimate soovidega,

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

e-mail jana.tondi@meis.ee

tel +372 659 9069

http://www.meis.ee/