Sihtasutus
Prindi lehekülg
Sihtasutuse moto on

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA loodi 31. märtsil 1998 nime all Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. 2008. aasta kevadest kuni 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus.

1. jaanuaril 2010 ühines Integratsiooni Sihtasutusega 10. juunil 1992 asutatud Sihtasutus Eesti Migratsioonifond. Ühendatud asutuse nimeks sai Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA). Lühend MISA on tuletatud sõnadest Meie Inimesed SA.

Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.

Vastavalt põhikirjale korraldab sihtasutuse juhtimist, kavandab tegevusi ja teostab järelevalvet tegevuste üle kuni 13 liikmeline nõukogu. Seisuga 30.06.2016. a on MISA nõukogu 8-liikmeline. Sihtasutust juhib üheliikmeline juhatus. MISA eesmärgiks on Eesti ühiskonnas lõimumisprotsesse soodustavate tegevuste  ja rändega seotud tegevuste algatamine ja toetamine.


MISA seisab hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri.

Integratsiooni ehk lõimumise eesmärk on soodustada olukorda, kus Eestis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada, olla ühiskonna osa ning selle täisväärtuslik liige. Nende võimaluste pakkumiseks ja arendamiseks viib MISA igal aastal ellu mitmeid tegevusi ning korraldab erinevaid konkursse.

Rände ehk migratsiooni osas vastutab MISA rändeprotsesside toetamise eest. MISA nõustab  rändealastes küsimustes Eestisse elama asuvaid inimesi ja eesti juurtega tagasipöörduvaid inimesi. Vajadusel toetab MISA Eestisse tagasipöörduvaid inimesi lisaks nõustamisele ka rahaliselt.  

MISA lähtub oma tegevuste planeerimisel kolmest olulisest dokumendist:
 


MISA tegevusi rahastatakse ministeeriumite eelarve kaudu eraldatud riigieelarvelistest ja välisvahenditest, sh EL programmidest. Tegevuste planeerimine toimub koostöös Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning teiste lõimumisvaldkonna tegevuste elluviimisega seotud ministeeriumidega.