Haridus
Prindi lehekülg
Vastavalt on Eesti lõimumiskavale on haridussüsteem integratsiooni üheks kandvamaks jõuks. Eesti kooli ülesanne on teha ühiskonna arengueesmärgid ja kultuuriline keskkond mõistetavaks kõigist rahvustest õppureile, avardada indiviidide arusaamu teistest kultuuridest, leida ja laiendada eri rahvusrühmade kultuurilise läbikäimise vorme ja viise. Kooli ülesandeks on ka heal tasemel eesti keele õpetamine eesti keelest erineva emakeelega noortele.
 
Mida rohkem on venekeelsetes koolides õpetajaid, kes oskavad oma ainet eesti keeles professionaalselt edasi anda, seda lihtsam õpilastel. Venekeelsete koolide gümnaasiumiastmed alustasid 2007. aasta 1. septembrist esimeste ainete õpetamist eesti keeles. Praeguseks on nende koolide õppekavades juba kolm ja paljudes rohkemgi eesti keeles õpetatavat ainet.

Vene koolide õpetajad vajavad oma õppeainete eesti keeles edasi andmiseks eraldi ettevalmistust. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed on siin koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga palju panustanud. Ministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar on öelnud, et koolide hoiakutes on toimunud muutus – küsimus ei ole enam selles, kas või miks eesti keeles õpetamisele üle minna, pigem on nüüd küsimus selles, kuidas seda teha.
 
Sihtasutus aitab õpetajatel sellele küsimusele vastata. MISA kaudu korraldatakse aineõpetajatele täiendkoolitusi, pakutakse individuaalõpet, antakse välja õppematerjale õpilastele ja juhendmaterjale õpetajatele, nõustatakse õpetajaid jne. Samuti ohjatakse Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kaudu keelekümbluskoolide ja –lasteaedade ettevalmistamist.

Lisaks on eesmärgiks seatud õpetajate ettevalmistatus tööks mitmekeelse ja -kultuurilise õpilaskonnaga ning eesti-kesksete õpikute ja õppevahendite loomine kõikidele kooliastmetele. Samas toetab riik etnilisi vähemusi emakeelse hariduse ja kultuuri edendamisel ja pedagoogilise personali ettevalmistamisel. Toetatakse rahaliselt ja sisuliselt rahvuskultuuriseltside juures tegutsevaid vähemsurahvuste pühapäevakoole, kus õpetatakse vähemusrahvuste keelt, kultuuri ja ajalugu.